نخستین شماره دو فصلنامه مطالعات هتلداری و میزبانی به همت موسسه آموزشی فراگردش گستر ( میزبان ) منتشر شد.
نشریه "تشریفات" به عنوان نشریه تخصصی صنعت هتلداری و گردشگری وابسته به هتل بین‌المللی قصر طلایی مشهد به صورت دو ماهنامه منتشر می‌شود.