کد خبر: ۱۴۷۴
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۶
مشکلات معلولین در هتل ها ( مشکل شماره چهار )
اتاق ها و سوئیت های ویژه معلولین  و همچنین اتاق های دیگر ویژه افراد کر و یا با مشکلات شدید شنیداری به آژیرهای خطر تصویری و دیگر دستگاه های آگاهی دهنده بصری مجهز نمی باشند.
نتیجه : افراد کر یا دارای مشکلات شدید شنیداری نمیتوانند آژیر خطر آتش سوزی ، زنگ تلفن ها ، صدای در زدن یا به صدا درآمدن زنگ در را بشنوند . متعاقباً زمانی که اتاق های مهمانان معلول و یا دیگر اتاق هایی که دارای آژیر خطر آتش سوزی تصویری و دیگر دستگاه های آگاهی دهنده بصری نباشد ، افراد کر یا دارای مشکلات شدید شنیداری  از وقوع آتش سوزی و دیگر موقعیت های خطرناک و اضطراری آگاه نخواهند شد و همچنین متوجه به صدا درآمدن  تلفن و در زدن و یا به صدا در آمدن زنگ در نمی شوند.

الزامات : همه اتاق های ویژه معلولین و اتاق های ویژه  افراد کر و دارای مشکلات شدید شنیداری بایستی مجهز به آژیر خطر آتش سوزی تصویری باشند که به سیستم آژیر خطر آتش سوزی مرکزی ساختمان متصل بوده و همچنین به دستگاههای آگاهی دهنده  بصری که از طریق آنها مهمانان بتوانند زنگ تلفن یا در زدن و یا زنگ در را متوجه شوند . همانطور که سیستم آژیر خطر تصویری بایستی به سیستم مرکزی اعلام حریق ساختمان متصل باشد ، سیستم آگاهی دهنده بصری ( برای درها و تلفن ها) نیز می تواند به صورت کیت های ابزاری در میز پذیرش واحدهای اقامتی مهیا باشد. باید توجه داشت که در بین اتاق های ویژه معلولین بایستی اتاق هایی برای افراد کر و دارای مشکلات شدید شنیداری فرآهم آید.